DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Gegevensbescherming

1. Inleiding

Met de volgende informatie willen wij u als "betrokkene" een overzicht geven van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In principe is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonsgegevens in te voeren. Als u echter via onze website gebruik wilt maken van speciale diensten van DENIOS, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen eerst uw toestemming.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, vindt altijd plaats in overeenstemming met de AVG en in overeenstemming met Telecommunicatiewet en de land specifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke DENIOS SE en eventuele (sub)verwerkers. Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het u vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon of per post.

2. Beheerder

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is:

DENIOS SE (hierna: “DENIOS”, ”we”, “wij”, “ons”): Dehmer Straße 54-66, 32549 Bad Oeynhausen, telefoon: 05731 753-0, fax: 05731 753-199, e-mail: info@denios.de

DENIOS kan uw persoonsgegevens delen met “Gelieerde Ondernemingen":

• Wanneer dat nodig is om de producten en/of diensten aan u te leveren of de door u gevraagde informatie te verstrekken; of

• Indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven (bijv. wanneer u ons toestemming geeft voor het ontvangen van productinformatie of marketingberichten van de gelieerde ondernemingen);

• Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van het nakomen van fiscale verplichtingen.

De Gelieerde Ondernemingen zijn onze binnen- en buitenlandse dochterondernemingen. DENIOS en de Gelieerde Ondernemingen worden hierna aangeduid als de “DENIOS Groep”.

Onze dochteronderneming in België is Denios B.V., gevestigd in Zoersel, Zandstraat 48, (2980), www.denios.be, telefoon: 03 312 00 97, email: info@denios.be. Een overzicht van onze dochterondernemingen vindt u op https://www.denios.be/onderneming/denios-wereldwijd/.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming bereiken door een e-mail te sturen naar: datenschutz-denios@audatis.de

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Definities

De definities die worden gebruikt in deze privacyverklaring zijn gebaseerd op de termen die worden gebruikt in AVG. Onze privacyverklaring moet zowel voor het grote publiek als voor onze klanten en zakenpartners leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf toelichten.

In deze privacyverklaring gebruiken we onder meer de volgende definities:

4.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien direct of indirect, in het bijzonder door toekenning aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

4.2 Betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke (DENIOSDENIOS).

4.3 Verwerken

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

4.4 Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

4.5 Profileren

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

4.6 Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld

4.7 Verwerker

Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

4.8 Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

4.9 Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. .

4.10 Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

4.11 AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

5. Wettelijke basis voor verwerking

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als wij daar een wettelijke grondslag (reden) voor hebben die in de AVG staat. De volgende redenen hebben wij om uw persoonsgegevens te mogen verwerken die in artikel 6 van de AVG staan:

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u daarvoor toestemming hebt gegeven op grond van artikel 6 lid 1 onder a AVG (in samenhang met artikel 15 lid 3 van het Telemediengesetz (TMG, de Duitse Telemediawet);

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren op grond van artikel 6 lid 1 onder b AVG. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

• (potentiële) klanten;

• partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen;

• (potentiële) leveranciers

• Andere opdrachtgevers of opdrachtnemers;

3. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van het nakomen van fiscale verplichtingen op grond van artikel 6 lid 1 onder c AVG.

4. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in DENIOS of in een van haar Gelieerde Ondernemingen gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder d AVG.

5. Tot slot kunnen persoonsgegevens worden verwerkt indien wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG. Verwerking op grond van deze grondslag kan alleen plaatsvinden indien de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen, rekening houdend met de redelijke verwachtingen van de betrokkene op basis van zijn verhouding met de verwerkingsverantwoordelijke. Een dergelijk gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld aanwezig zijn wanneer sprake is van een relevante en passende verhouding tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, in situaties waarin de betrokkene een klant is of in dienst is van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van persoonsgegevens die strikt noodzakelijk is voor fraudevoorkoming is ook een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke in kwestie. De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang (overweging 47 AVG). Tot slot kunnen wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorzending van persoonsgegevens binnen het concern voor interne administratieve doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgegevens van klanten of werknemers.

6. Overdracht van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

1. Er uitdrukkelijk toestemming door u is gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a AVG;

2. dit op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG is toegestaan en DENIOS een gerechtvaardigd belang heeft bij het doorgeven van uw persoonsgegevens en uw belang niet zwaarder weegt, een en ander zoals hierboven onder bepaling 5 is uitgelegd;

3. In het geval dat er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat op grond van artikel 6 lid 1 onder c AVG en

4. dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die met u is of wordt gesloten op grond van artikel 6 lid 1 onder b AVG.

Aangezien DENIOS een bedrijf is dat wereldwijd actief is, kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan lokale dochterondernemingen of verkoop- en zakenpartners waarvan de maatschappelijke zetel zich mogelijk ook buiten de Europese Economische Ruimte bevindt om uw verzoek beter te kunnen verwerken of om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen .

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen op basis van de modelcontractbepalingen indien er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is voor het betreffende derde land.

U kunt toegang krijgen tot de modelcontractbepalingen op https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=nl

Een overzicht van alle adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_nl

7. Techniek

7.1 SSL/TLS-codering

Deze site maakt gebruik van een SSL/TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat in de adresregel van de browser "https://" in plaats van "http://" wordt weergegeven en aan het slotsymbool in uw browserregel.

We gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.

7.2 Gegevensverzameling bij bezoek aan de website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (in zogenaamde "serverlogbestanden"). Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer u of een geautomatiseerd systeem een pagina bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

1. gebruikte browsertypes en -versies;

2. het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem;

3. de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzer);

4. de onder websites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website;

5. de datum en tijd van toegang tot de website;

6. een internetprotocoladres (IP-adres);

7. de internetprovider van het toegangssysteem.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over uw persoon. Integendeel, deze informatie is vereist

1. om de inhoud van onze website correct weer te geven;

2. om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren;

3. om de permanente functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website te garanderen;

4. rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval.

Deze verzamelde gegevens en informatie worden daarom door ons enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in DENIOS te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder f AVG. Ons gerechtvaardigde belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling.

7.3 Google reCaptcha

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of dat er misbruik van is gemaakt door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat ook het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a AVG.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

7.4 Amazon Web Services - AWS (hosting)

We hosten onze website op Amazon Web Services (AWS). De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg.

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt op servers van AWS. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan het moederbedrijf van AWS in de VS. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de EU-modelcontractbepalingen. Details zijn te vinden op: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

AWS wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 onder f AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo deugdelijk mogelijk wordt weergegeven.

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met AWS gesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat AWS de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Meer informatie over de regelgeving inzake gegevensbescherming van AWS vindt u op: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

7.5 OneTrust-platform voor toestemmingsbeheer (CMP).

Deze website maakt gebruik van de OneTrust CMP. De ontvanger van uw gegevens in de zin van artikel 13 lid 1 onder e AVG is OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309, VS.

In het kader van de orderverwerking geven wij persoonsgegevens door (zogenaamde “toestemmingsgegevens”). Met toestemmingsgegevens worden de volgende gegevens bedoeld:

• De verzoek-URL's van de webpagina

• Toestel gegevens

• Browserinformatie

• Geanonimiseerd IP-adres

• Opt-in en opt-out gegevens

• Datum en tijd van het bezoek

• Verzoek-URL's van webpagina's

• Paginapad van de website

• Geografische locatie

Wanneer de verwerking berust op uw toestemming, moet DENIOS kunnen aantonen dat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze toestemmingsverklaring wordt derhalve lokaal opgeslagen om te voldoen aan onze bewijsplicht op grond van artikel 7 lid 1 AVG jo. artikel 6 lid 1 onder c AVG.

Zonder de bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is de functionaliteit van de website niet gegarandeerd. Er is geen mogelijkheid tot intrekking van de toestemming zolang er een wettelijke verplichting bestaat om de toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor bepaalde gegevensverwerkingen (artikel 7 lid 1 jo. artikel 6 lid 1 onder c AVG).

Ga voor meer informatie over OneTrust naar: https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

8.Cookies

8.1 Algemene informatie over cookies

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct op de hoogte zijn van uw identiteit.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina's op onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om het gebruiksgemak te optimaliseren, die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u heeft gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt en dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

8.2 Wettelijke basis voor het gebruik van cookies

De gegevens die worden verwerkt door cookies, die nodig zijn voor de goede werking van de website, zijn nodig om onze gerechtvaardigde belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f AVG.

De verwerking van uw persoonsgegevens door onze toestemmingscookie (OneTrust) vindt plaats om uw toestemming voor de levering van technisch onnodige cookies aan te tonen en te bewijzen en dus om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder c AVG.

Voor alle andere cookies kunt u hiervoor uw toestemming geven via onze opt-in cookiebanner in de zin van artikel 6 lid 1 onder a AVG.

Open het voorkeurencentrum

9. Inhoud van onze website

9.1 Een klantaccount registreren

U heeft de mogelijkheid om u op onze website te registreren door persoonsgegevens te verstrekken.

Welke persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven, volgt uit het betreffende contactformulier dat voor de registratie is gebruikt.

In hoofdlijnen gaat het om de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam;

• Factuur- en verzendadres;

• E-mailadres;

• Facturerings- en betalingsgegevens;

• Telefoonnummer, indien van toepassing.

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden alleen verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door ons en voor onze eigen doeleinden zoals hieronder beschreven. Het is mogelijk dat deze gegevens in het kader van uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt aan één of meerdere verwerkers, zoals een bezorgdienst, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor uitvoering van de overeenkomst (bezorgen van het product).

Door registratie op onze website wordt ook het IP-adres dat is toegewezen door uw internetprovider (ISP) en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde strafbare feiten op te sporen. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor onze veiligheid. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging is.

Uw registratie als klant bij ons bedrijf door het vrijwillige verstrekken van persoonsgegevens stelt ons ook in staat om u inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de persoonsgegevens die tijdens de registratie zijn opgegeven op elk moment te wijzigen of volledig uit onze database te laten verwijderen.

Op verzoek zullen wij u op elk moment informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen. Bovendien corrigeren of verwijderen wij op uw verzoek persoonsgegevens, voor zover er geen wettelijke opslagvereisten zijn die dit tegenspreken. De in deze privacyverklaring genoemde functionaris voor gegevensbescherming en alle andere medewerkers staan in dit verband voor de betrokkene als contactpersonen ter beschikking.

De verwerking van uw gegevens vindt plaats in het belang van een comfortabel en eenvoudig gebruik van onze website. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

Om uw e-mailadres te kunnen gebruiken om het account aan te maken, sturen wij u ook een bevestigingsmail op grond van artikel 6 lid 1 onder b en/of f AVG.

9.2 Gegevensverwerking voor uitvoering van de overeenkomst

In overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder b AVG worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een overeenkomst uit te voeren. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de contactformulieren. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om de overeenkomst uit te voeren. Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd, worden uw gegevens net zo lang bewaard voor zover dit volgens de belasting- en handelsrechtwetgeving noodzakelijk is en worden de persoonsgegevens verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met langer gebruik van uw gegevens. Uw gegevens kunnen ook langer worden gebruikt indien een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is gereserveerd, via welke wij u hieronder zullen informeren.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de bevoegde kredietinstelling als onderdeel van het betalingsproces, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien er gebruik wordt gemaakt van betaaldienstverleners (zoals de bank), informeren wij u daar expliciet over. De wettelijke basis voor de doorgifte van gegevens is artikel 6 lid 1 onder b AVG.

9.3 Paqato

Wanneer uw goederen worden verzonden, worden de ordergegevens verwerkt om de zending te volgen en probleemgevallen te identificeren. De door de gebruiker verstrekte informatie wordt opgeslagen en verwerkt in het verzendanalysesysteem PAQATO van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Bondsrepubliek Duitsland. De beschreven verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd om de goederen sneller en foutloos te kunnen leveren en om een vlotte communicatie te garanderen en zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij het leveren van de overeenkomstige diensten (Art. 6 lid 1 onder f AVG). We verwijderen de gegevens zodra ze niet meer nodig zijn. We beoordelen de noodzaak om de twee jaar. Verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

9.4 Gegevensverwerking voor identiteitscontrole

Indien nodig controleren wij uw identiteit op grond van artikel 6 lid 1 onder b en f AVG met behulp van informatie van dienstverleners. De grondslag om dit te doen vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het vermijden van fraudepogingen ten koste van DENIOS. Het resultaat van deze controle wordt voor de duur van de contractuele relatie in uw klantaccount of uw gastaccount opgeslagen.

9.5 Gegevensverwerking voor kredietbeoordeling en scoren

Als we vooruitbetalingen doen, bijvoorbeeld bij aankopen op rekening, behouden we ons het recht voor om kredietwaardigheidsinformatie te verkrijgen van dienstverleners die hierin gespecialiseerd zijn (kredietagentschappen) om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen. Voor dit doel geven wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan de volgende onderneming(en):

Creditsafe Deutschland GmbH

Schreiberhauerstraat 30

10317 Berlijn

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en die onder meer adresgegevens bevatten. We gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. Er wordt rekening gehouden met uw gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De wettelijke basis voor deze doorgiften is artikel 6 lid 1 onder b en f AVG. Ons gerechtvaardigd belandg is de bescherming van DENIOS tegen wanbetalingen.

9.6 Contact en contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f van de AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6 lid 1 onder b AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek definitief is verwerkt, dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie definitief is opgehelderd c.q. de vragen van u definitief zijn beantwoord en er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn op grond waarvan wij de gegevens moeten bewaren.

10. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

10.1 Eigen reclamedoeleinden en reclamedoeleinden van derden / op interesse gebaseerde reclame

Als u een contract met ons heeft afgesloten of reclamemateriaal heeft ontvangen, vermelden wij u als bestaande klant of prospect. In deze gevallen verwerken wij uw gegevens om u op deze manier informatie over nieuwe producten en diensten te sturen. Hiervoor hoeft u geen expliciete toestemming te geven. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

Om ervoor te zorgen dat u alleen reclame-informatie ontvangt die voor u interessant zou kunnen zijn, categoriseren en voegen wij verdere informatie toe aan uw klantprofiel op basis van artikel 6, lid 1 onder f AVG. Hiervoor worden zowel statistische informatie als informatie over u (bijvoorbeeld basisgegevens van uw klantprofiel) gebruikt. Het doel is om u reclame te sturen die uitsluitend is gebaseerd op uw werkelijke of veronderstelde behoeften en niet om u lastig te vallen met nutteloze reclame.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel, maar uiterlijk nadat de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

Als u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres verwijderd voor verdere verwerking van advertentiegegevens. Wij wijzen u erop dat er in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar toch tijdelijk reclamemateriaal kan worden toegezonden. Wij moeten het namelijk technisch mogelijk maken en het kan zijn dat voordat wij uw verzoek tot verwijdering van uw gegevens doorvoeren in de tussentijd tóch reclamemateriaal wordt verstuurd. Dit betekent dus niet dat wij uw bezwaar niet uitvoeren.

10.2 Nieuwsbrief verzending naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor goederen of diensten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al hebt gekocht. Volgens artikel 7 lid 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) hoeven wij hiervoor uw afzonderlijke toestemming niet te verkrijgen. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang bij gepersonaliseerde direct marketing in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. Natuurlijk kunt u ook op een later tijdstip bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden.

Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet. Het verwijderen van persoonsgegevens zal voor u geen kosten met zich meebrengen, tenzij de AVG en/of Duitse privacyregels anders voorschrijven.

10.3 Promotionele nieuwsbrieven

Op onze website krijgt u de mogelijkheid om u te abonneren op de nieuwsbrief van DENIOS. Welke persoonsgegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief aan ons worden doorgegeven, blijkt uit het daarvoor gebruikte contactformulier.

Wij informeren onze klanten en zakenpartners regelmatig over onze aanbiedingen door middel van een nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief van DENIOS alleen ontvangen als

1. U een geldig e-mailadres hebt ingevoerd en

2. U heeft zich uitdrukkelijk heeft aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen.

Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd voor de aanmelding voor de nieuwsbrief met behulp van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of u als eigenaar van het e-mailadres toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het IT-systeem dat u gebruikte op het moment van aanmelding dat door uw internetprovider (ISP) is toegewezen, evenals de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren en dient daarmee onze rechtsbescherming.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of voor registratie in dit verband, zoals het geval zou kunnen zijn in het geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische conditie. De in het kader van de nieuwsbriefservice verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens die u ons hebt gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken. Er is een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief om de toestemming in te trekken. Het is ook mogelijk om u op elk moment rechtstreeks op onze website af te melden voor de nieuwsbrief of ons hiervan op een andere manier op de hoogte te stellen.

Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking voor het verzenden van de nieuwsbrief artikel 6 lid 1 onder a AVG.

Meer informatie over de DENIOS nieuwsbrief en voorbeelden van eerdere nieuwsbriefinhoud vindt u op https://www.denios.nl/newsletter/.

10.4 Episerver

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Episerver. De aanbieder is Episerver GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlijn. Episerver is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De ingevoerde gegevens om u aan te melden voor de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van Episerver.

Onze nieuwsbrieven die met Episerver worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Er wordt geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief.

Als onze nieuwsbrief naar onze bestaande klanten wordt verzonden (paragraaf 10.2), wordt de analyse uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigde belang bij het bepalen van het succes van onze nieuwsbrief en het optimaliseren van de inhoud ervan (Art. 6 lid 1 onder f AVG ). Als u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen (paragraaf 10.3), wordt de analyse gebaseerd op de toestemming die u gaf bij de aanmelding (art. 6 lid 1 onder a AVG).

Als u niet wilt worden geanalyseerd met behulp van Episerver, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden, nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief, zowel op onze servers als op de servers van Episerver geblokkeerd voor verdere verzending van nieuwsbrieven. Als u ook uw gegevens wilt laten verwijderen ten behoeve van de nieuwsbrief, laat het ons dan weten. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Episerver op: https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy/

10.5 Samenwerking met onze gelieerde ondernemingen voor advertentiedoeleinden

Om de gerechtvaardigde belangen van de DENIOS Groep te beschermen overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder f AVG bij het optimaliseren van de reclame- en verkoopmarktaanwezigheid van ons hoofdkantoor en onze dochterondernemingen, kan het nodig zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken binnen het concern. Dit betreft met name eventuele contactgegevens, informatie over uw interesses en uw klantprofiel, evenals uw gebruik van onze producten en diensten.

10.6 Het verkrijgen van vakpublicaties

De persoonsgegevens die worden verstrekt als onderdeel van het gratis bestellen van DENIOS-expertpublicaties, zullen door de DENIOS Groep worden gebruikt voor het verzenden van de DENIOS-nieuwsbrief en voor DENIOS Groep om per post en/of telefoon contact met u op te nemen voor informatie over producten en diensten van de DENIOS Groep.

Het gebruik van persoonsgegevens voor de beschreven doeleinden is de contractueel vastgelegde en vereiste vergoeding door DENIOS voor het gratis ter beschikking stellen van de download (betaling voor de deskundige publicatie met persoonsgegevens).

Een gratis beschikbaarstelling van het betreffende document is alleen mogelijk vanwege de mogelijkheid om de persoonsgegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken. Om deze reden is geen aanvullende toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of voor de andere genoemde reclamemaatregelen vereist. De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 lid 1 onder b AVG.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van reclame-informatie per e-mail, post of telefoon door DENIOS hiervan op de hoogte te stellen (e-mail: info@denios.nl, telefoon: +31 172 50 64 66). Verder reclamegebruik van de gegevens zal na het verwerken van uw bezwaar niet meer plaatsvinden. Het verwijderen van persoonsgegevens zal voor u geen kosten met zich meebrengen, tenzij de AVG en/of Duitse privacyregels anders voorschrijven.

Meer informatie over de DENIOS NL-nieuwsbrief en voorbeelden van eerdere nieuwsbriefinhoud vindt u op https://www.denios.nl/newsletter/.

10.7 Samenwerking met onze dochterondernemingen voor reclamedoeleinden

Om de legitieme belangen van de DENIOS Groep overeenkomstig art. 6 (1) (f) DS-GVO bij het optimaliseren van de reclame- en verkoopmarktaanwezigheid van ons hoofdkantoor en onze dochterondernemingen te waarborgen, kan het voor ons noodzakelijk zijn om bepaalde persoonlijke gegevens binnen de DENIOS Groep te delen. Dit betreft in het bijzonder mogelijke contactgegevens, informatie over uw interesses en uw klantprofiel en over uw gebruik van onze producten en diensten.

10.8 Abonnement op vakpublicaties

De persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het gratis bestellen van DENIOS-expertpublicaties worden door de DENIOS Groep gebruikt om u de DENIOS-nieuwsbrief toe te sturen en voor DENIOS om u per post en/of telefoon te contacteren om u informatie te verstrekken over producten en diensten van de DENIOS Groep.

Het gebruik van persoonlijke gegevens voor de beschreven doeleinden is de contractueel vastgelegde en noodzakelijke tegenprestatie van DENIOS voor het gratis ter beschikking stellen van de download (betaling voor de publicatie van de expert met persoonlijke gegevens).

De gratis beschikbaarstelling van het betreffende document is alleen mogelijk door de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken. Een aanvullende toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of de genoemde verdere promotionele maatregelen is om deze reden niet vereist. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DS-GVO.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van promotionele informatie per e-mail, post of telefoon door een informele verklaring te sturen naar DENIOS (e-mail: info@denios.nl, telefoon: 03 312 00 87). Na het bezwaar zal er geen promotioneel gebruik meer worden gemaakt van de gegevens. Door gebruik te maken van uw recht op bezwaar, ontstaan voor u geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Meer informatie over de nieuwsbrief van DENIOS BV en voorbeelden van eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op https://www.denios.be/newsletter/.

11. Onze activiteiten op sociale netwerken

DENIOS maakt ook gebruik van sociale media met eigen pagina’s zodat we ook met u kunnen communiceren en u kunnen informeren over onze diensten. Als u een van onze social media-pagina's bezoekt, zijn wij samen met de aanbieder van het betreffende social media-platform verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 26 AVG.

Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina's, maar gebruiken deze alleen in het kader van de mogelijkheden die de betreffende aanbieder ons biedt.

Daarom wijzen wij u er uit voorzorg op dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt. Het gebruik kan daarom gegevensbeschermingsrisico's voor u met zich meebrengen, aangezien de bescherming van uw rechten, bijvoorbeeld op informatie, verwijdering, bezwaar enz. moeilijker kan zijn en de verwerking in de sociale netwerken vaak rechtstreeks voor reclamedoeleinden of voor de analyse wordt uitgevoerd van het gebruikersgedrag door de oorspronkelijke aanbieder zonder dat dit door ons kan worden beïnvloed. Als door de aanbieder gebruiksprofielen worden aangemaakt, wordt vaak gebruik gemaakt van cookies of wordt het gebruiksgedrag direct toegewezen aan uw eigen ledenprofiel van de sociale netwerken (als u hier bent ingelogd).

De beschreven verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang en het gerechtvaardigd belang van de betreffende aanbieder om tijdig met u te communiceren of u te informeren over onze diensten. Als u als gebruiker uw toestemming moet geven voor gegevensverwerking bij de betreffende aanbieders, heeft de rechtsgrondslag betrekking op artikel 6 lid 1 onder a jo. artikel 7 AVG.

Aangezien wij geen toegang hebben tot de gegevensbestanden van de aanbieders, willen wij erop wijzen dat u uw rechten (bijv. op informatie, correctie, verwijdering enz.) het beste rechtstreeks bij de betreffende aanbieder kunt doen gelden. Hieronder vindt u meer informatie over de verwerking van uw gegevens in de sociale netwerken en de mogelijkheid om uw recht van bezwaar of herroeping (de zogenaamde opt-out) uit te oefenen bij de betreffende aanbieder van de door ons gebruikte sociale netwerken:

11.1 Facebook

(Mede)verantwoordelijke voor gegevensverwerking in Europa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacybeleid (Privacybeleid): https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out en advertentievoorkeuren:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

11.2 Instagram

(Mede)verantwoordelijke voor gegevensverwerking in Duitsland:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacybeleid (Privacybeleid): http://instagram.com/legal/privacy/

Opt-out en advertentievoorkeuren:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

11.3 LinkedIn

(Mede)verantwoordelijke voor gegevensverwerking in Europa:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out en advertentievoorkeuren:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

11.4 Twitter

(Mede)verantwoordelijke voor gegevensverwerking in Europa:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland

Privacybeleid: https://twitter.com/en/privacy

Informatie over uw gegevens:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Opt-out en advertentievoorkeuren:

https://twitter.com/personalisatie

11.5 YouTube

(Mede)verantwoordelijke voor gegevensverwerking in Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

Opt-out en advertentievoorkeuren:

https://adssettings.google.com/authenticated

12. Webanalyse

12.1 econda

12.1.1 econda (cookies)

Op deze website hebben wij componenten van het bedrijf econda geïntegreerd. Econda is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke onderpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een onder pagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van econda is econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Duitsland.

Econda plaatst een cookie op uw IT-systeem. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door ons geëxploiteerde website wordt opgeroepen waarop een econda-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem door de betreffende econda-component automatisch gevraagd om gegevens voor marketingdoeleinden naar econda te sturen en optimalisatiedoeleinden over te dragen. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt econda informatie over gegevens die vervolgens worden gebruikt om pseudonieme gebruiksprofielen aan te maken. De op deze manier verkregen gebruiksprofielen worden gebruikt om uw gedrag te analyseren en worden geëvalueerd met als doel onze website te verbeteren en te optimaliseren. De gegevens die via de econda-component worden verzameld, worden niet gebruikt om u te identificeren zonder eerst uw afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat econda een cookie op uw IT-systeem plaatst. Bovendien kunnen reeds door econda geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

U heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door econda gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door econda worden verzameld. Om dit te doen, moet u op de verzendknop drukken onder de link https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widersprechenscookie/, die de opt-out-cookie plaatst. De bij het bezwaar geplaatste opt-out-cookie wordt op uw IT-systeem opgeslagen. Als de cookies op uw IT-systeem na bezwaar worden verwijderd, moet u de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met het plaatsen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat onze website niet meer volledig bruikbaar is voor u.

U kunt de opslag van cookies ook voorkomen door uw webbrowser dienovereenkomstig in te stellen. U kunt de opslag en overdracht van persoonsgegevens ook voorkomen door Java Script in uw webbrowser te deactiveren of een Java Script-blocker te installeren (bijv. https://noscript.net of https://www.ghostery.com). Wij wijzen u erop dat door deze maatregelen mogelijk niet alle functies van onze website beschikbaar zijn.

De verwerkingen door eConda vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a AVG via onze cookiebanner.

De toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming van econda zijn te vinden op https://www.econda.de/en/data-protection/.

12.1.2 Econda Crossell

Op deze website hebben wij componenten van het bedrijf econda geïntegreerd. De werkmaatschappij van econda is econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Duitsland.

Econda Cross Sell is een SaaS-tool die productaanbevelingen en andere dynamische inhoud integreert in websites of online winkels. Dit omvat ook aanbevelingen voor alternatieve producten op productdetailpagina's of de lijst met bestsellers op categorie overzichtelijke pagina's.

De volgende gegevens worden gebruikt om de dynamische inhoud te berekenen:

• Informatie uit de context van de huidige pagina.

Er worden geen persoonsgegevens gebruikt en er is geen toegang tot het geheugen van het eindapparaat.

• Statistieken over associaties tussen producten en hun eigenschappen.

Deze worden onder meer berekend op basis van historische transactiegegevens. De bewegingsgegevens worden geanonimiseerd gemeten door econda Analytics en er worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor worden cookies geplaatst die gegevens verwerken waarmee uw browser kan worden herkend. Onder andere uw IP-adres. Dit wordt direct na ontvangst geanonimiseerd, zodat het niet mogelijk is om het gebruiksprofiel aan het IP-adres toe te wijzen.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking (gegevensverzameling met Econda Analytics) is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 a AVG.

Indien toestemming is gevraagd, worden de gegevens verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Anders is het gebruik gebaseerd op ons gerechtvaardigde economische belang om onze diensten gericht aan te kunnen bieden en zo omzet te genereren in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder f AVG.

Uw gegevens worden door onze aannemer econda GmbH verwerkt op basis van een contract voor orderverwerking. Opdrachtnemer gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden en geeft ze niet door aan derden. De gegevens worden bewaard totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is.

U kunt de voorschriften inzake gegevensbescherming van eConda bekijken op: https://www.econda.de/en/data-protection/.

12.2 Gebruik van Google-producten

12.2.1 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een cookievrij domein dat geen persoonsgegevens verzamelt.

Met deze tool kunnen "website-tags" (d.w.z. trefwoorden die in HTML-elementen zijn geïntegreerd) via een interface worden geïmplementeerd en beheerd. Door het gebruik van de Google Tag Manager kunnen wij automatisch bijhouden op welke knop, link of welke gepersonaliseerde afbeelding u actief hebt geklikt en kunnen wij vervolgens vastleggen welke inhoud van onze website voor u van bijzonder belang is.

De tool activeert ook andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u een deactivering op het domein- of cookieniveau heeft gemaakt, blijft deze op zijn plaats voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid onder a AVG.

12.2.2 Google Analytics

Op onze websites gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (https://about.google/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna "Google "). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie "Cookies") gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

1. Browsertype/versie,

2. Gebruikt besturingssysteem,

3. Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),

4. Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres)

5. Tijdstip van serververzoek,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden met het oog op marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze websites. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven via onze cookiebanner in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a AVG.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door een browser-add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics-help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

12.2.3 Google-advertenties

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads, waarmee we deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a AVG.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroepenlijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

U kunt het plaatsen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Als alternatief kunt u meer te weten komen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen uitvoeren bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunt u hier bekijken: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

12.2.4. DoubleClick

Deze website bevat componenten van DoubleClick by Google. DoubleClick is een handelsmerk van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland), waaronder speciale online marketingoplossingen worden verkocht aan reclamebureaus en uitgevers.

DoubleClick van Google verzendt gegevens naar de DoubleClick-server bij elke vertoning, evenals bij klikken of andere activiteiten. Elk van deze gegevensoverdrachten activeert een cookieverzoek aan uw browser. Als de browser dit verzoek accepteert, plaatst DoubleClick een cookie op uw IT-systeem. Het doel van de cookie is om advertenties te optimaliseren en weer te geven. De cookie wordt onder andere gebruikt om voor de gebruiker relevante advertenties te plaatsen en weer te geven en om rapporten over advertentiecampagnes te maken of deze te verbeteren. De cookie wordt ook gebruikt om te voorkomen dat dezelfde advertentie meerdere keren wordt getoond.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID die nodig is om het technische proces te verwerken. Het cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om te registreren welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbele circuits te voorkomen. Bovendien stelt de cookie-ID DoubleClick in staat om conversies vast te leggen.

Een DoubleClick-cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Een DoubleClick-cookie kan echter aanvullende campagne-ID's bevatten. Een campagne-ID dient om de campagnes te identificeren waarmee u al in contact bent geweest.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door ons wordt beheerd en waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem door de betreffende DoubleClick-component gevraagd om gegevens te verzamelen voor online reclame en facturering doeleinden van commissies aan Google. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van gegevens die Google ook gebruikt om provisieoverzichten op te stellen. Google kan onder andere begrijpen dat u op bepaalde links op onze website hebt geklikt.

U kunt het plaatsen van cookies door DoubleClick en onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in uw internetbrowser. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

DoubleClick wordt gebruikt op basis van uw toestemming voor de genoemde verwerkingen (Art. 6 lid 1 onder a AVG).

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van DoubleClick by Google vindt u op https://www.google.com/intl/de/policies/.

12.3 WiredMinds

Onze website maakt gebruik van trackingpixeltechnologie van WiredMinds GmbH (https://wiredminds.de/en/) om het bezoekersgedrag te analyseren.

Hierbij wordt het IP-adres van een bezoeker verwerkt. De verwerking vindt uitsluitend plaats ten behoeve van bedrijfsrelevante informatie zoals om de bedrijfsnaam te verzamelen.

IP-adressen van natuurlijke personen zijn uitgesloten van verder gebruik (whitelist-procedure). Het IP-adres wordt nooit opgeslagen in LeadLab.

Bij de verwerking van de gegevens is het in ons bijzonder belang om de gegevensbeschermingsrechten van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder f AVG. Uit de gegevens die we verzamelen, kunnen nooit conclusies worden getrokken over een identificeerbare persoon.

WiredMinds GmbH gebruikt deze informatie om anonieme gebruiksprofielen aan te maken op basis van bezoekersgedrag op onze website. De op deze manier verkregen gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren.

Uitsluiten van tracking

12.4 Algolia

We gebruiken de "Algolia"-service op onze website, geleverd door Algolia Inc. 3790 El Camino Real, Unit No. 518, Palo Alto, CA 94306, VS.

Algolia stelt ons in staat de zoekresultaten te verbeteren zodat u alleen die aanbiedingen te zien krijgt die aansluiten bij uw zoekopdracht. Wanneer u een zoekopdracht uitvoert op onze website, ontvangen wij uw:  

·         IP-adres;

·         Invoer in de zoekbalk;

·         Interacties met onze webshop.

Deze persoonsgegevens worden doorgestuurd  naar Algolia Inc. via een API. Een API is een interface tussen onze website en Algolia. Er worden geen andere persoonsgegevens verwerkt. Er wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat  er geen blijvend gebruikersprofiel van uw persoonsgegevens gemaakt wordt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lid f AVG . Het waarborgen van een geoptimaliseerde zoekfunctie op onze website is een gerechtvaardigd belang in de zin van deze bepaling. De overdracht van uw persoonsgegevens naar de VS vindt plaats op basis van de standaard contractbepalingen. Meer informatie vindt u op: https://www.algolia.com/pdf/DPA-latest.pdf.

De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang ze nodig zijn voor het doel van de gegevensverwerking. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om aan het doel te voldoen.

U kunt meer informatie vinden over de privacy bepalingen van Algolia Inc. Op: https://www.algolia.com/policies/privacy/.  


12.5 Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: www.hotjar.com).

Hotjar is een hulpmiddel om uw gebruikersgedrag op deze website te analyseren. Met Hotjar kunnen we uw muis- en scrol bewegingen en klikken analyseren. Ook kan Hotjar met de muisaanwijzer bepalen hoe lang je op een bepaalde plek bent gebleven. Hotjar gebruikt deze informatie om zogenaamde heatmaps te maken, waarmee kan worden bepaald welke website-onderdelen door websitebezoekers worden bekeken.

We kunnen ook bepalen hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u deze hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk moment u uw invoer in een contactformulier hebt geannuleerd (zogenaamde conversietrechters). Daarnaast kan met Hotjar directe feedback van websitebezoekers worden verkregen. Deze functie dient om het websiteaanbod van de website-exploitant te verbeteren.

Hotjar maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Met deze cookies kan met name worden vastgesteld of deze website met een bepaald eindapparaat is bezocht of dat de Hotjar-functies voor de betreffende browser zijn uitgeschakeld. Hotjar-cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Er wordt gebruik gemaakt van Hotjar en er worden Hotjar-cookies opgeslagen indien u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op basis van artikel 6 lid 1 onder a AVG.

12.6 Bing-advertenties

We gebruiken technologieën van Bing Ads (bingads.microsoft.com) op de website, die worden aangeboden en beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Microsoft plaatst een cookie op uw eindapparaat als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde bestemmingspagina ("conversiesite") heeft bereikt. We leren alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiesite. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookie, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en advertenties te tonen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker verwerkt.

Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt, zoals hierboven uitgelegd, kunt u het plaatsen van een daarvoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies in het algemeen deactiveert. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens en de verwerking van deze gegevens door Microsoft ook voorkomen door op de volgende link https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings te klikken. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft en Bing Ads gebruikte cookies vindt u op de Microsoft-website https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Het gebruik van Bing Ads en het opslaan van de Bing-cookie is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder a AVG en vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

12.7 LinkedIn-analyse en LinkedIn-advertenties

Op deze website is de LinkedIn Insight Tag van LinkedIn Ireland Unlimited Company geïntegreerd. Deze tool plaatst een cookie in uw webbrowser, waardoor met name het IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en paginagebeurtenissen kunnen worden geregistreerd.

Het gebruik van de LinkedIn Insight Tag maakt het mogelijk om gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn te tonen aan bezoekers van deze website. Het is ook mogelijk om anonieme rapporten te maken over de prestaties van de advertenties en informatie over de interactie met de website

LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons.

In het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy vindt u meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en de mogelijkheden en rechten om uw privacy te beschermen. Als u bent aangemeld bij LinkedIn, kunt u het verzamelen van gegevens op elk moment deactiveren via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a AVG.

12.8 Visuele Website Optimizer

Op deze website maken wij gebruik van de dienst Visual Website Optimizer (VWO). De werkmaatschappij is Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Onderhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India.

In het kader van zogenaamde "A/B-testen" kunt u met Visual Website Optimizer begrijpen hoe verschillende wijzigingen een website beïnvloeden (bijv. wijzigingen in de invoervelden, het ontwerp, enz.).

Bij toestemming kunnen de volgende gegevens aan VWO worden doorgegeven:

• Klik op paden

• (Geanonimiseerde) IP-adressen

• Gebruik van elementen

• Duur van het websitebezoek

• Browserinformatie

• Plaats

• Datum en tijd van bezoek

• Apparaat besturingssysteem

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a AVG. Indien u niet wilt dat genoemde gegevens door VWO worden verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde weigeren of voor de toekomst intrekken.

Meer informatie over Visual Website Optimizer vindt u op: https://vwo.com/privacy-policy/.

Als u niet wilt dat de Visual Website Optimizer uw gebruiksgedrag registreert, kunt u deze link gebruiken om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens: https://www.denios.de/?vwo_opt_out=1

13. YouTube

We hebben op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een videoportaal waar video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, daarom zijn zowel complete film- en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt via het internetportaal toegankelijk.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door ons wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om de overeenkomstige download van de YouTube-component van YouTube. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/nl/.

Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd welke specifieke SU pagina van onze website u bezoekt.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke onder pagina van onze website u bezoekt door een onder pagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan uw YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd de informatie dat u onze website hebt bezocht als u tegelijkertijd met het bezoek aan onze website bij YouTube bent ingelogd; dit gebeurt ongeacht of u op een YouTube-video klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie op deze manier aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kunt u de overdracht voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a AVG.

De door YouTube gepubliceerde voorschriften voor gegevensbescherming, die toegankelijk zijn via https://policies.google.com/privacy?hl=nl , geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

14. Phaina

Wij hebben onderdelen van de software (SaaS) Phaina Advise op deze website geïntegreerd. De werkmaatschappij van Phaina is Phaina GmbH, Ravensbergerstr. 47B, 33649 Bielefeld, Duitsland.

Phaina Advise biedt de optie van geautomatiseerd advies, waarbij aan de hand van een online vragenformulier de behoeften van de gebruiker zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald, waarna  op basis van de gegeven antwoorden een product wordt aanbevolen. Het product kan vervolgens via een directe link worden geopend.

Bij gebruik van de service kunnen onder andere de volgende gegevens worden verwerkt:

·        Datum en tijd van toegang; 

·        Browsertype en versie; 

·        IP-adres;

·        Gebruikt besturingssysteem.

Afhankelijk van hetgeen u heeft ingevuld in het online vragenformulier kunnen verdere persoonsgegevens die u hebt verstrekt, worden verwerkt. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig. De hiervoor genoemde verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigd belang, artikel 6 lid 1 onder f van de AVG, namelijk om onze websitebezoekers snel en gericht advies over onze producten te geven en de toegankelijkheid tot productinformatie te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Phaina in het kader van bestaande of toekomstige contractuele relaties is artikel 6 lid 1 onder b van de AVG.

De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang ze nodig zijn voor het doel van de gegevensverwerking. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om aan het doel te voldoen.

Meer informatie over de privacy bepalingen van Phaina GmbH vindt u op:

https://www.phaina.com/datenschutz.   

15. Uw rechten als betrokkene

15.1 Recht op duidelijke informatie op grond van artikel 15 AVG

U heeft het recht om van ons een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt.

15.2 Recht op inzage op grond van artikel 15 AVG

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie van ons te ontvangen over de over u opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

15.3 Recht op rectificatie en aanvulling op grond van artikel 16 AVG

U hebt het recht om Denios te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren. U hebt ook het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.

15.4 Recht op vergetelheid op grond van artikel 17 AVG

U hebt het recht om te eisen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist op grond van een van de bepalingen uit de AVG, bijvoorbeeld als de verwerking of opslag niet noodzakelijk is of als u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekt.

15.5 Recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 AVG

U hebt het recht om te eisen dat we de verwerking beperken als aan een van de wettelijke vereisten is voldaan.

15.6 Het recht op dataportabiliteit op grond van artikel 20 AVG

U hebt het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen.

U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door DENIOS op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a AVG of artikel 9 lid 2 onder a AVG of op een overeenkomst conform artikel 6 lid 1 onder b AVG en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedés, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die in het algemeen belang ligt of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan ons is overgedragen.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van artikel 20 lid 1 AVG heeft u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Het recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

15.7 Het recht op bezwaar op grond van artikel 21 AVG

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 onder e of f, van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

In individuele gevallen verwerken wij persoonsgegevens om directe reclame uit te voeren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt tegen onze verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij staat het u vrij om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

15.8 Intrekking van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.

15.9 Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming over onze verwerking van persoonsgegevens.

16. Routinematige opslag, verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken of als dit wordt bepaald door de wettelijke bepalingen waaraan DENIOS is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

17. Verdere informatie

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij ons hoofdkantoor en onze functionaris voor gegevensbescherming.

18. IoT-diensten

Een aparte privacyverklaring voor het gebruik van de IoT-diensten vindt u hier: https://www.denios.nl/terms-conditions-iot

19. Aanvullende privacy-informatie

Als bedrijf verwerken wij niet alleen persoonsgegevens op onze website, maar ook in tal van andere processen. Om u als betrokkene voor deze verwerkingsdoeleinden zoveel mogelijk gedetailleerde informatie te kunnen verstrekken, hebben wij deze voor de volgende verwerkingsactiviteiten hier voor u samengesteld en voldoen daarmee aan de wettelijke informatieverplichtingen op grond van artikel 13 -14 AVG:

• Gegevensbeschermingsinformatie over het omgaan met contacten en communicatiepartners

de-information-requirements-ds-gvo-contacts-2022-01-12 (storyblok.com)

• Gegevensbeschermingsinformatie over de omgang met klanten en leveranciers

de-information-requirements-ds-gvo-customer-suppliers-service-providers-2022-01-12 (storyblok.com)

Als u meer informatie nodig heeft die u hier of in de volgende gedetailleerde privacyverklaring niet kunt vinden, neem dan in vertrouwen contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

20. Bijwerken en wijzigen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is voor het laatst geüpdatet in maart 2023.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. U kunt de actuele privacyverklaring te allen tijde op de website "https://www.denios.nl/privacybeleid" opvragen en afdrukken.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00