DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Risicobeoordeling voor activiteiten met gevaarlijke stoffen - de FAQ

Iedereen die gevaarlijke stoffen hanteert, gebruikt of "gewoon" opslaat, kan er niet omheen: de risicobeoordeling. Het is het centrale element in gezondheid en veiligheid op het werk. In onze FAQ hebben we de antwoorden verzameld op de meest gestelde vragen over het onderwerp "Risicobeoordeling voor gevaarlijke stoffen".

Risicobeoordeling - wat is dat?

Risicobeoordeling wordt beschouwd als het centrale element in gezondheid en veiligheid op het werk en vormt de basis voor systematisch en succesvol veiligheidsbeheer. Het doel van de risicobeoordeling is om potentiële gevaren voor werknemers op het werk te identificeren en te evalueren en hieruit geschikte beschermingsmaatregelen af te leiden.

Hoe is de risicobeoordeling voor gevaarlijke stoffen wettelijk verankerd?

Risicobeoordeling werd voor het eerst vastgelegd in de Arbowet in 1996. Sindsdien vereisen, naast de Arbowet, talrijke andere verordeningen/verordeningen dat risicobeoordelingen worden uitgevoerd - bijvoorbeeld de verordening inzake industriële veiligheid, de verordening inzake arbeidsplaatsen en DGUV-verordening 1 "Preventieprincipes". De chemicaliënwetgeving erkent ook risicobeoordelingen om veiligheidsmaatregelen te definiëren bij het omgaan met gevaarlijke stoffen. Een activiteit met gevaarlijke stoffen mag bijvoorbeeld niet worden gestart zonder voorafgaande risicobeoordeling. Overeenkomstige vereisten zijn te vinden in de verordening gevaarlijke stoffen Deze worden met name geconcretiseerd door TRGS 400 "Risicobeoordeling voor activiteiten met gevaarlijke stoffen".

Waarom is een risicobeoordeling nodig?

Als de risicobeoordeling ontbreekt

Hoewel het al 25 jaar wettelijk verplicht is, wordt risicobeoordeling in veel bedrijven nog steeds verwaarloosd. Dit blijkt uit een representatief bedrijfsonderzoek dat is uitgevoerd als onderdeel van de gezamenlijke Duitse strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (GDA): Bijna de helft van de Duitse bedrijven voert geen risicobeoordeling uit op hun werkplek. Volgens de betrokken bedrijven was dit in bijna 30% van de gevallen te wijten aan een gebrek aan kennis van de wettelijke voorschriften. Als reden voor het niet uitvoeren van risicobeoordelingen werd echter vooral opgegeven dat er in het bedrijf geen noemenswaardige gevaren waren of dat tekortkomingen op het gebied van veiligheid toch wel door de werknemers zelf zouden worden herkend en gemeld of verholpen.

Veel voorkomende redenen voor het niet uitvoeren van risicobeoordelingen Deel
Werknemers herkennen veiligheidstekortkomingen sowieso zelf en melden of verhelpen ze 83,2%
Geen significante gevaren aanwezig 81,0%
Het voordeel is te klein 40,4%
De voorschriften zijn niet bekend 27,4%
De wettelijke vereisten zijn onduidelijk 14,7%
Er is een gebrek aan hulp 13,8%

5 goede redenen voor risicobeoordeling

Is risicobeoordeling dan een instrument dat naar eer en geweten achterwege kan blijven? Deze vraag kan met een duidelijk "nee" worden beantwoord - omdat er belangrijke redenen zijn die pleiten voor de noodzaak van risicobeoordelingen:

1

Risicominimalisatie door systematisch testen

Weet je zeker dat er geen grote gevaren zijn in je bedrijf? Houdt u echt elk arbeidsmiddel en elke activiteit in de gaten? Als er geen systematische inspectie is, kan het gemakkelijk gebeuren dat veiligheidstekortkomingen over het hoofd worden gezien. De risicobeoordelingsmethode helpt u om de afzonderlijke processen in uw bedrijf op een gestructureerde en nauwkeurige manier onder de loep te nemen en zo alle voorzienbare bronnen van gevaar te identificeren. Zo zorgt u uiteindelijk voor een optimale risicominimalisatie met betrekking tot mogelijke arbeidsongevallen en beroepsziekten.

2

Rechtszekerheid

Door risicobeoordelingen uit te voeren, voldoen werkgevers aan hun wettelijke verplichting volgens de Arbowet. In het geval van een ongeluk dient de documentatie van de risicobeoordeling als bewijs dat aan de wettelijke vereisten is voldaan en dat er geschikte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor werknemers zijn vastgelegd. Een goed gedocumenteerde risicobeoordeling kan ook worden gebruikt als bewijs van naleving van de wet tijdens inspecties door de relevante autoriteiten. Als het Openbaar Ministerie een onderzoek instelt naar ongevallen met persoonlijk letsel tot gevolg (in het ergste geval met blijvende gezondheidsschade of overlijden), kan een gebrek aan risicobeoordeling leiden tot gevangenisstraffen voor de verantwoordelijken.

3

Economisch voordeel

De daaruit voortvloeiende kosten van arbeidsongevallen en beroepsziekten zijn enorm. Op basis van een gemiddelde arbeidsongeschiktheid van 16,7 dagen per werknemer schatte het Bundesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) de economische productieverliezen onlangs op in totaal 76 miljard euro (of 136 miljard euro aan verloren bruto toegevoegde waarde). Naast de uitvaltijd dreigen ook kosten voor juridische geschillen, kosten voor schadevergoeding en boetes in geval van schade. Risicobeoordelingen helpen niet alleen om het risico op stilstand te minimaliseren. In het geval van schade kan het ook dienen als bescherming tegen schadeclaims.

4

AGezondheid en veiligheid op het werk is een zaak voor de baas

Ondernemers dragen verantwoordelijkheid voor hun werknemers. Het onderwerp veiligheid en gezondheid op het werk is ook een wettelijke managementtaak. Hoewel het zeker positief en wenselijk is dat werknemers betrokken zijn bij veiligheidskwesties, is het uiteindelijk niet toegestaan om de verantwoordelijkheid aan hen te delegeren. Het uitvoeren van risicobeoordelingen is daarentegen een geschikt middel om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

5

Efficiënt werken bevorderen

Een onveilige werkomgeving leidt al snel tot onzekerheid en demotivatie bij werknemers. Gebreken in de veiligheid kunnen werknemers ook belemmeren in hun werk en daardoor processen vertragen. Als veiligheid en gezondheid op het werk serieus wordt genomen in het bedrijf, geeft dit het juiste signaal af aan de werknemers. Ze werken efficiënter en zijn gemotiveerder.

Wie is verantwoordelijk voor de risicobeoordeling? Wie voert het uit?

De werkgever is altijd verantwoordelijk voor de risicobeoordeling. De praktische uitvoering moet worden uitgevoerd door een zogenaamde "competente persoon".

i

§2 Verordening gevaarlijke stoffen: "Iedereen die over de noodzakelijke gespecialiseerde kennis beschikt om een in deze verordening gespecificeerde taak uit te voeren, wordt geacht competent te zijn. De eisen voor vakkennis zijn afhankelijk van de soort taak. De vereisten omvatten passende beroepsopleiding, beroepservaring of recente beroepsactiviteit en deelname aan specifieke opleidingsprogramma's."

De TRGS 400 specificeert de eisen van de Verordening gevaarlijke stoffen zodanig dat het expliciet competenties op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk voorschrijft voor bevoegde personen. Het vereist ook kennis van de gevaarlijke eigenschappen van de aanwezige gevaarlijke stoffen en van de manier waarop risicobeoordelingen voor activiteiten met gevaarlijke stoffen moeten worden uitgevoerd. De relevante regelgeving moet bekend zijn en de werkomstandigheden en vastgestelde beschermingsmaatregelen moeten tijdens een activiteit kunnen worden beoordeeld. De juiste kennis kan ook worden verworven door deel te nemen aan specifieke trainingsprogramma's.

Op voorwaarde dat hij over de juiste kwalificaties beschikt, kan de werkgever de risicobeoordeling voor gevaarlijke stoffen zelf uitvoeren als een bevoegd persoon. Als hij niet over voldoende kennis beschikt, moet hij advies inwinnen bij deskundigen - bijvoorbeeld managers, arbeidsveiligheidsspecialisten, bedrijfsartsen of externe diensten - of hen de risicobeoordeling laten uitvoeren. Natuurlijk hoeft niet alle benodigde expertise in één persoon verenigd te zijn. Boven een bepaalde bedrijfsgrootte of vanwege de heterogeniteit van de vereiste kennis is dit meestal niet haalbaar. Daarom is het vaak nodig dat er meerdere mensen bij betrokken zijn om een optimaal beschermingsniveau te bereiken.

De kennis van de werknemers is bijzonder waardevol. Zij kennen immers nog altijd het beste hun eigen werkprocessen, inclusief eventuele gevaren die zich kunnen voordoen. Ze moeten daarom in een vroeg stadium bij het proces worden betrokken en worden betrokken bij het uitvoeren van de risicobeoordeling. Medezeggenschapsrechten, bijvoorbeeld van ondernemingsraden en personeelsraden, moeten ook in acht worden genomen. Als de uitvoering van de risicobeoordeling wordt gedelegeerd, moeten ook hier bepaalde voorwaarden voor de delegatie van aansprakelijkheid in acht worden genomen. De opdracht moet schriftelijk worden gegeven en precies beschrijven welke taken worden gedelegeerd. Verantwoordelijkheidsgebieden en bevoegdheden moeten ook specifiek worden gedefinieerd. De werkgever moet er ook voor zorgen dat de personen die de opdracht krijgen om de risicobeoordeling uit te voeren, voldoen aan de vereisten voor de vereiste deskundigheid en toegang hebben tot alle nodige informatie.

Belangrijk om te weten: De algehele wettelijke verantwoordelijkheid, evenals de implementatie van de resultaten, blijft in elk geval bij de werkgever - ongeacht wie uiteindelijk de risicobeoordeling uitvoert.

Risicobeoordeling voor gevaarlijke stoffen: bewijs van expertise met de DENIOS Academy

Gebruik ons modulaire trainingsconcept om uw technische expertise op het gebied van gevaarlijke stoffen gericht op te bouwen. In elk van de 3 modules, die op elkaar voortbouwen, kunt u kiezen uit verschillende trainingen die u naar wens kunt combineren. Je leert onder andere belangrijke vaardigheden die je nodig hebt om een risicobeoordeling voor gevaarlijke stoffen op te stellen. Bij succesvolle afronding van het programma krijgt u van ons de titel "Expert Gevaarlijke Stoffen" en verwerft u een getuigschrift van vakbekwaamheid volgens GefStoffV.

Hoe werkt een risicobeoordeling voor gevaarlijke stoffen?

De procedure voor de risicobeoordeling voor activiteiten met gevaarlijke stoffen wordt gedetailleerd beschreven in TRGS 400 en volgt het volgende stroomschema. Het gehele risicobeoordelingsproces moet worden gedocumenteerd.

1

Informatie verkrijgen

2

Gevaren identificeren en beoordelen

3

Beschermende maatregelen afleiden

4

Effectiviteit controleren

5

Permanente en consistente implementatie

Informatie inwinnen en gevaren beoordelen van gevaarlijke stoffen

De eerste stap is het verkrijgen van een nauwkeurig overzicht van welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in het bedrijf, in welke hoeveelheden en tijdens welke activiteiten. Worden er bijvoorbeeld activiteiten met gevaarlijke stoffen uitgevoerd of kunnen er gevaarlijke stoffen ontstaan of vrijkomen bij activiteiten? In welke hoeveelheden komen de gevaarlijke stoffen voor? Al deze informatie moet worden vastgelegd in een register (register gevaarlijke stoffen). Vervolgens worden de specifieke gevaren geanalyseerd die kunnen voortvloeien uit de eigenschappen van de stoffen. In het geval van gevaarlijke stoffen moet vooral rekening worden gehouden met inademing (inhalatie), huidcontact (contact met de huid), inslikken (inslikken) en fysisch-chemische gevaren (bijv. brand- en explosiegevaar). Naast het soort gevaar moet er ook een overeenkomstige risicobeoordeling worden uitgevoerd. De mate van gevaar hangt bijvoorbeeld af van de omvang en de waarschijnlijkheid van het optreden van de verwachte schade. Hoe vaak en hoe lang een activiteit met gevaarlijke stoffen wordt uitgevoerd, speelt ook een rol.


Nuttige informatiebronnen zijn:

 • Het veiligheidsinformatieblad van de gevaarlijke stof
 • Wettelijke voorschriften en technische regels
 • Het identificatielabel op de verpakking
 • Gebruiksaanwijzingen of technische informatiebladen
 • Regels en informatie van de ongevallenverzekeringsinstellingen
 • Informatiesystemen over gevaarlijke stoffen van de aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappijen voor werkgevers
 • Databases van de federale staten of ongevallenverzekeringsinstellingen
 • Inspectie van de werkplek
 • Bevindingen uit de bedrijfsgezondheidszorg
 • Informatie van werknemers of de ondernemingsraad of personeelsraad

Het veiligheidsinformatieblad

Het veiligheidsinformatieblad is een centrale bron van informatie voor uw risicobeoordeling bij het werken met gevaarlijke stoffen. Het beschrijft zowel de gevaarlijke eigenschappen van de stof of het mengsel als de maatregelen die tegen deze gevaren kunnen beschermen. Het veiligheidsinformatieblad moet worden gecontroleerd op duidelijk onvolledige, tegenstrijdige of onjuiste informatie. Indien nodig moet een correct veiligheidsinformatieblad worden aangevraagd bij de leverancier en door hem worden geleverd. Als de werkgever de vereiste informatie niet ontvangt, moet hij deze informatie zelf verkrijgen of aannemen dat de gevaren waarover geen informatie beschikbaar is, bestaan en de overeenkomstige maatregelen vaststellen (zie 5.2 paragrafen 7 en 8). Als alternatief wordt aanbevolen om alleen stoffen of mengsels te gebruiken waarvoor de leverancier de nodige informatie verstrekt. Zelfs voor stoffen en mengsels waarvoor wettelijk geen veiligheidsinformatieblad vereist is, zijn leveranciers verplicht om kopers te voorzien van beschikbare en relevante informatie die nodig is om passende maatregelen te identificeren en toe te passen. Intern vervaardigde stoffen of mengsels of tussenproducten die niet in de handel worden gebracht, moeten door de werkgever worden ingedeeld volgens § 6 Verordening gevaarlijke stoffen (zie TRGS 201 "Indeling en etikettering van activiteiten met gevaarlijke stoffen").

Beschermende maatregelen afleiden, hun effectiviteit controleren en ze permanent implementeren

Geschikte beschermingsmaatregelen moeten worden afgeleid uit de bevindingen over het type en het niveau van de gevaren. Bij het selecteren van deze maatregelen geldt het zogenaamde STOP-principe:

S Vervanging - T Technische maatregelen - O Organisatorische maatregelen - P Persoonlijke maatregelen

De volgorde van de maatregelen is synoniem met hun prioritering. Een technische oplossing, zoals een werkplek voor gevaarlijke stoffen, heeft de voorkeur boven persoonlijke maatregelen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De effectiviteit van de geïmplementeerde beschermende maatregelen moet regelmatig worden beoordeeld. Belangrijke bevindingen kunnen bijvoorbeeld worden verkregen uit metingen op de werkplek, informatie over de stand van de techniek, voorzorgsmaatregelen voor de gezondheid op het werk of ("bijna") ongevallen en verstoringen in operationele processen. De beschermende maatregelen moeten permanent en consequent worden gehandhaafd (door middel van bedieningsinstructies, regelmatige training, de voorbeeldfunctie van leidinggevenden en adequate maatregelen bij niet-naleving van de bedieningsinstructies).

Je vindt de juiste producten bij DENIOS!

Hoe vaak moet een risicobeoordeling voor gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd?

De werkgever mag een activiteit met gevaarlijke stoffen pas laten beginnen nadat een risicobeoordeling is uitgevoerd en de nodige beschermende maatregelen zijn genomen. Dit betekent dat zelfs het overwegen van het gebruik van nieuwe gevaarlijke stoffen in het bedrijf of het opzetten van nieuwe activiteiten gepaard moet gaan met een eerste beoordeling. Daarna is de risicobeoordeling echter nog lang niet afgerond. Het moet eerder worden gezien als een continu proces dat regelmatige en gebeurtenisgerelateerde aanpassingen vereist.

De risicobeoordeling voor gevaarlijke stoffen moet vooral worden bijgewerkt als

 • nieuwe gevaarlijke stoffen worden geïntroduceerd
 • activiteiten, werkprocedures, arbeidsmiddelen, processen of beschermende maatregelen worden gewijzigd
 • Resultaten van effectiviteitstesten vragen om verdere maatregelen
 • relevante wet- of regelgeving wordt gewijzigd
 • er nieuwe inzichten zijn over de gevaarlijke eigenschappen van stoffen of van voorzorgsmaatregelen voor de gezondheid op het werk
 • de stand van de techniek blijft zich ontwikkelen
 • nieuwe of gewijzigde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling worden ingevoerd
 • arbeidsongevallen of beroepsziekten optreden
 • incidenten of ongevallen hebben plaatsgevonden
 • kritieke situaties worden herkend (bijv. bijna-ongevallen)
 • geen herbeoordeling heeft plaatsgevonden na een vast, regelmatig tijdsinterval (in de praktijk vaak na 2 of 3 jaar)
Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Soortgelijke berichten

Artikel

Gefährdungsbeurteilung für Gase

Der Umgang mit Gasen birgt viele Gefahren – aber mit dem richtigen Wissen lassen sich Risiken effektiv minimieren. Wir geben Ihnen eine Hilfestellung zur Herangehensweise an eine Gefährdungsbeurteilung für Gase an die Hand.

Meer informatie
Artikel

Gefährdungsbeurteilung Brandschutz

Für alle Betriebe, in denen Tätigkeiten mit brennbaren oder oxidierenden Gefahrstoffen durchgeführt werden, konkretisiert die TRGS 800 die Anforderungen an eine Gefährdungsbeurteilung speziell in Hinblick auf Brandgefährdungen sowie an die daraus abzuleitenden Brandschutzmaßnahmen. Was dabei zu beachten ist, erfahren Sie in diesem Ratgeber.

Meer informatie
Gids

Gefahren im Umgang mit Lithium-Ionen Akkus

Bauartbedingt bergen Lithium-Akkus ein erhöhtes Gefahrenpotential – die damit verbundenen Brandrisiken können jeden Gewerbebetrieb treffen. In diesem Artikel werfen wir einen eingehenden Blick auf mögliche Gefahren im Umgang mit Lithium-Energiespeichern.

Meer informatie
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00