DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Veilige omgang met gasflessen

In veel bedrijven worden dagelijks gasflessen gebruikt. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat het gebruik ervan ongevaarlijk is, aangezien in de privésfeer elke leek gasflessen mag gebruiken zonder te hoeven aantonen de veiligheidsregels te kennen. In elke specifieke toepassing is echter voorzichtigheid geboden - omdat fouten bij het omgaan met gasflessen desastreuze gevolgen kunnen hebben. Daarom moet u zich aan een aantal veiligheidsvoorschriften houden wanneer u in uw dagelijkse werk met gasflessen omgaat en moet u uw werknemers daarvan bewust maken.

Veilig werken

In het algemeen moet u veiligheidsmaatregelen en -voorschriften vastleggen voor gebruik van gasflessen in uw bedrijf op basis van uw voorafgaande risicobeoordeling. Hier zijn echter enkele algemene opmerkingen: Alle belangrijke informatie over de veiligheidsrelevante eigenschappen van de gassen en adviezen over specifieke veiligheidsmaatregelen zijn te vinden in het veiligheidsinformatieblad dat uw gasleverancier ter beschikking heeft. Het personeel regelmatig en adequaat instrueren over de werking van drukgascilinders, de bijzondere gevaren en de maatregelen die bij ongevallen en storingen moeten worden genomen. Bijzondere zorg en aandacht is vereist bij het verwisselen van gasflessen. Vóór gebruik moeten bijvoorbeeld de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden aangetrokken en, waar aanwezig, moet de afzuiginrichting worden ingeschakeld. Waar mogelijk moet ook voor voldoende natuurlijke ventilatie worden gezorgd.

Voordat u de gasfles gebruikt of verwisselt, moet u vaststellen dat u de juiste cilinder aansluit en de specifieke eigenschappen van de inhoud in acht neemt. Controleer leidingen en slangen regelmatig op beschadigingen en zorg ervoor dat alle koppelingen lekdicht zijn. Om beschadiging van slangen ook in de toekomst te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat ze niet over hoeken en randen schuren of over paden lopen waar ze overreden kunnen worden. Koppelingen, slangen en gereedschappen voor zuurstof moeten altijd vrij zijn van vet, olie en vuil, anders bestaat er gevaar voor zelfontbranding. Beveilig gasflessen ook op de werkplek tegen omvallen en sluit de cilinderventielen bij langere werkonderbrekingen.

waar moet u op letten bij vervoer van gasflessen?

Beseft u dat het gewicht van een gasfles meer dan 70 kg kan zijn? Dit houdt een niet te onderschatten risico op letsel in - met name tijdens vervoer. Niet alleen mensen kunnen schade ondervinden door verkeerde omgang met de gasfles. Het risico dat de gasfles tijdens vervoer wordt beschadigd, neemt eveneens sterk toe. Bij een val kan bijvoorbeeld het ventiel afbreken, dat is de zwakste schakel van de gasfles, waardoor de inhoud abrupt onder druk kan ontsnappen. Gasflessen kunnen zo veranderen in ware projectielen die zelfs betonnen muren kunnen doorboren. Daarom moeten bij het vervoer van gasflessen absoluut enkele veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. In beginsel mag u gasflessen alleen vervoeren met de afsluitkap erop geschroefd en moet u de cilinders tijdens vervoer ook beschermen tegen overmatige hitte om drukverhoging in de cilinder te voorkomen.

Transport van gasflessen op het bedrijfsterrein

Ook hier, denk er eerst aan om de juiste PBM's aan te doen (bijv. veiligheidsschoenen en).Stoten, gooien en horizontaal rollen zijn absoluut taboe bij het vervoer van gasflessen. In beginsel mogen gasflessen niet door mensen worden gedragen of worden gerold terwijl ze staan. Gebruik in plaats daarvan. Deze professionele hulpmiddelen worden met name aanbevolen voor regelmatig voorkomende werkzaamheden en zijn voorzien van veel veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat gasflessen tijdens het vervoer omvallen, wegrollen of tegen elkaar stoten. Als het nodig is gasflessen naar andere verdiepingen te vervoeren, mogen personen en gascilinders nooit tegelijkertijd in de lift zijn. Gasflessen mogen alleen met een kraan worden vervoerd als ze op een pallet staan. Hiervoor bieden wij in onze onlineshop speciale kraangeschikte gasflespallets aan. Ook gasfleskarren en transportrekken voor vorkheftrucks of palletwagens vindt u in ons uitgebreide assortiment.

TRANSPORT VAN GASFLESSEN OVER DE OPENBARE WEG

Tijdens transport van gasflessen over de openbare weg moeten de voorschriften van de ADR (Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaargoederen over de weg) worden opgevolgd. Informeer vóór het vervoer naar de maximaal toelaatbare hoeveelheden per transporteenheid (vrijstellingsgrenzen) voor uw stoffen. Ook de voorschriften voor gelijktijdig transport met andere gevaargoederen moeten worden opgevolgd.

Als de hoeveelheden die u vervoert onder de vrijstellingsgrens blijven, gelden de volgende uitgangspunten:

 • Vervoer uitsluitend afgedichte gasflessen met ventielbescherming (bijv. door middel van beschermkappen)
 • Transportgoederen niet openen
 • De voorgeschreven markering en etikettering aanbrengen
 • Een brandblusser meenemen
 • Transport bij voorkeur in open of geventileerde voertuigen
 • Verbod op vuur en open lichtbronnen
 • Roken is verboden tijdens het inladen
 • Nemen van voorzorgsmaatregelen voor levensmiddelen, genotsmiddelen en diervoeders in geval van giftige gassen
 • Bescherming tegen beschadiging door adequate ladingsbeveiliging
 • Een transportdocument meenemen
 • Instructie van de chauffeur
 • Voertuig en bestuurder moeten voldoen aan alle geldende voorschriften (bedrijfs- en verkeersveiligheid, uitrusting)

Bovengenoemde uitgangspunten zijn ook van toepassing op het vervoer van onbehandelde lege gasflessen. In dat geval moeten op het transportdocument andere gegevens over de transportgoederen worden vermeld.

Indien vrijstellingsgrenzen wordt overschreden, moeten aanvullende bijzondere voorschriften worden opgevolgd:

 • Twee brandblussers meenemen
 • Aanvullende beschermingsmiddelen zijn vereist
 • De chauffeur moet een ADR-certificaat hebben
 • De vervoerseenheid en evt. de transportgoederen (indien containers worden gebruikt) moeten van een speciale markering dragen
 • Bijzondere voorzorgsmaatregelen gelden voor stoppen, parkeren, laden en lossen
 • Evt. toezicht op de voertuigen
 • Het dragen van een foto-ID door elke meerijdende persoon in het voertuig
 • De speciale voorschriften voor giftige gassen opvolgen
 • Verbod op het nuttigen van alcoholische dranken of andere middelen die de oplettendheid beïnvloeden
Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Soortgelijke bijdragen

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00