DENIOS B.V
Christiaan Huijgensweg 4
2408 AJ Alphen aan den Rijn

Tel.: ++32 312 00 87
E-Mail: info@denios.nl
Internet: www.denios.nl

Wat u moet weten over het vervoer van gevaarlijke stoffen

In tegenstelling tot conventionele transporttaken brengt het intern transport van gevaarlijke stoffen een verhoogd risicopotentieel met zich mee. Er zijn niet alleen fysieke gezondheidsrisico's door het handmatig tillen van zware ladingen of de typische struikel-, glij- en valongevallen. Er is ook een aanzienlijk risico op schade aan de vervoerde goederen in het geval van een ongeluk. Als gevolg daarvan kunnen gevaarlijke stoffen ongecontroleerd ontsnappen en verwoestende gevolgen hebben.

In onze FAQ vindt u alles wat u moet weten over intern transport van gevaarlijke stoffen.

Welke speciale risico's vloeien voort uit het vervoer van gevaarlijke stoffen?

Als een container verkeerd wordt vervoerd of beschadigd raakt tijdens het transport, kunnen gevaarlijke stoffen snel ongecontroleerd ontsnappen. Afhankelijk van de stof kan dit verschillende risico's met zich meebrengen. Als de stof bijvoorbeeld is gecategoriseerd als milieugevaarlijk, kan deze aanzienlijke milieuschade veroorzaken als deze lekt in de grond of nabijgelegen waterlichamen. Veel stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid door contact met de huid, inademing of inslikken. Brandbare stoffen kunnen op hun beurt een gevaarlijke explosieve atmosfeer vormen met de omringende lucht.

Gassen onder druk zijn ook gevaarlijke stoffen. Het risico op beschadiging van een gascilinder neemt sterk toe tijdens het transport. Bij een val kan bijvoorbeeld het ventiel, het zwakste punt van de gascilinder, afscheuren waardoor de inhoud onder druk plotseling vrijkomt. Gascilinders kunnen ware projectielen worden die zelfs betonnen muren kunnen doorboren. Onopgemerkte gaslekken vormen ook een risico op verstikking.

De gevaren van de stoffen die in uw bedrijf worden gebruikt, zijn te vinden in het relevante veiligheidsinformatieblad (VIB). De werkgever moet ook zorgen voor de juiste etikettering, zodat werknemers de gevaarlijke stoffen duidelijk kunnen identificeren voordat ze worden vervoerd.

Hier zijn enkele voorbeelden:

Net als bij conventionele transporttaken moet ook rekening worden gehouden met ergonomie: Als de gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld in grote, zware containers zoals vaten zitten, betekent handmatig vervoer hoge fysieke belasting en een verhoogd risico op letsel voor de werknemer.

Wat is het verschil tussen gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen - en wanneer is welke wetgeving van toepassing?

Ook al worden de twee termen soms ten onrechte door elkaar gebruikt - niet alle gevaarlijke stoffen zijn hetzelfde! De termen komen uit verschillende regelgevingen en zijn in sommige gevallen ook anders gedefinieerd.

De term "gevaarlijke stof" wordt beschreven door de Europese CLP-verordening en in Duitsland door de verordening inzake gevaarlijke stoffen. Deze verklaren stoffen met bepaalde gevaarlijke eigenschappen tot gevaarlijke stoffen en leiden daaruit specificaties af voor de etikettering en verpakking ervan, evenals voorschriften voor veilige opslag en verwerking. Dit is vooral belangrijk voor het intern transport van gevaarlijke stoffen - omdat dit moet worden opgevat als een "activiteit met gevaarlijke stoffen" en daarom onderworpen is aan de verordening gevaarlijke stoffen en de stroomafwaartse technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen.

Iedereen die gevaarlijke stoffen over de openbare weg wil vervoeren, moet zich echter grondig verdiepen in de bepalingen van de wetgeving voor gevaarlijke goederen. De term "gevaarlijke goederen" verwijst naar gevaarlijke stoffen zoals gedefinieerd door de ADR (= Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg). In tegenstelling tot het Besluit Gevaarlijke Stoffen houdt het ADR expliciet rekening met de gevaarlijke aard van stoffen in verband met het vervoer ervan in de openbare ruimte. Daardoor kan het gebeuren dat een gevaarlijke stof wordt beschouwd als een gevaarlijke stof in de zin van het Besluit Gevaarlijke Stoffen, maar niet als gevaarlijke goederen volgens het ADR.

De wetgeving inzake gevaarlijke goederen resulteert in speciale voorschriften, zoals speciale etiketteringseisen, het gebruik van verpakkingen met een speciale goedkeuring voor vervoer of de noodzaak voor voertuigbestuurders om meer kennis aan te tonen (trefwoord "rijbewijs gevaarlijke goederen").

Moet de werkgever zorgen voor hulpmiddelen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in het bedrijf?

Ja, wettelijke voorschriften zoals de verordening gevaarlijke stoffen vereisen dat de werkgever een risicobeoordeling uitvoert voor alle activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het intern transport van gevaarlijke stoffen wordt ook beschouwd als een activiteit volgens §7 Verordening gevaarlijke stoffen en moet worden beschouwd als een werkproces door middel van een risicobeoordeling. Dit omvat ook de implementatie van geschikte beschermingsmaatregelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld technische hulpmiddelen zoals vatenbehandelingsapparaten of transportmiddelen voor gasflessen, die dankzij hun speciale beschermingsmechanismen een veilig transport van de containers garanderen. Het Besluit Gevaarlijke Stoffen bepaalt zelfs expliciet dat dergelijke technische maatregelen boven organisatorische en persoonlijke beschermingsmaatregelen moeten worden geplaatst (STOP-principe). Niettemin wordt het preventieve gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) natuurlijk ook duidelijk aanbevolen als extra veiligheidsmaatregel bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Bij het vervoeren van zware ladingen moet ook rekening worden gehouden met wettelijke vereisten. De Verordening inzake het hanteren van lasten bijvoorbeeld vereist het gebruik van geschikte hulpmiddelen om fysieke risico's voor werknemers tot een minimum te beperken.

§7 Verordening gevaarlijke stoffen *"De werkgever moet risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers bij het werken met gevaarlijke stoffen uitsluiten. [Bij voorkeur door] het ontwerpen van geschikte processen en technische regelapparatuur voor processen, het gebruik van emissievrije of emissiearme gebruiksvormen en het gebruik van geschikte arbeidsmiddelen en materialen volgens de stand van de techniek." *

§2 van de verordening inzake het hanteren van lasten "De werkgever moet [...] geschikte arbeidsmiddelen, met name mechanische arbeidsmiddelen, gebruiken om het manueel hanteren van lasten met een risico voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers te voorkomen [...]".

Meer informatie over wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk vindt u hier.


i

Goed om te weten: Veilig en ergonomisch vervoer van gevaarlijke stoffen voldoet niet alleen aan de wettelijke eisen. Het helpt ook om gezondheidsgerelateerde afwezigheden en verzuim te verminderen en heeft productiviteits- en prestatiebevorderende effecten. Geschikte hulpmiddelen zorgen er ook voor dat een breder scala aan personeel transporttaken kan uitvoeren. Naast de gezondheidsaspecten bieden hulpmiddelen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen ook enorme economische voordelen.

Mag elke werknemer zomaar gevaarlijke stoffen vervoeren?

Nee. Volgens §7 Verordening gevaarlijke stoffen mag de werkgever een activiteit met gevaarlijke stoffen pas in het bedrijf laten beginnen nadat een gevarenbeoordeling is uitgevoerd en de nodige beschermingsmaatregelen zijn vastgesteld. Dit omvat ook gedetailleerde bedrijfsinstructies volgens §14 Verordening gevaarlijke stoffen.

Met name bij het transport van gevaarlijke stoffen moeten de werknemers ook worden geïnformeerd over de eigenschappen van de gevaarlijke stof, de mogelijke gevaren en de te nemen beschermingsmaatregelen en dienovereenkomstig worden geïnstrueerd. De veiligheidsinstructie moet voor het begin van het dienstverband en daarna minstens eenmaal per jaar op de werkplek worden uitgevoerd. Werknemers mogen pas worden belast met het intern transport van gevaarlijke stoffen als ze een dergelijke instructie hebben ontvangen. Individuen kunnen ook ongeschikt zijn voor transporttaken waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, bijvoorbeeld als er individuele tewerkstellingsverboden bestaan. De wet op de bescherming van het moederschap verbiedt bijvoorbeeld het starten van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen als deze een onverantwoord risico vormen voor de moeder of het ongeboren kind. De situatie is anders voor het off-roadvervoer van gevaarlijke stoffen.

Hier heeft de voertuigbestuurder een speciaal rijbewijs voor gevaarlijke goederen (ADR-opleidingscertificaat) nodig om gevaarlijke goederen op de openbare weg te mogen vervoeren. Alleen bepaalde speciale regels, zoals limieten voor kleine hoeveelheden of de zogenaamde ambachtsvrijstelling, stellen bestuurders vrij van deze verplichting.

Wij helpen u graag!

Of het nu telefonisch, via e-mail of persoonlijk bij u ter plaatse is - wij helpen en adviseren u graag. Neem contact met ons op.

Gratis deskundig advies 03 312 00 87

Soortgelijke berichten

Laden...
i

De technische informatie op deze pagina is met zorg en naar ons beste weten en overtuiging samengesteld. Niettemin kan DENIOS B.V. geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden, contractueel, rechtmatig of anderszins, voor de actualiteit, volledigheid en correctheid, noch jegens de lezer, noch jegens derden. Het gebruik van de informatie en inhoud voor eigen of derde doeleinden is dan ook voor eigen risico. Neem in ieder geval de plaatselijk en actueel geldende wetgeving in acht.

Menu
Aanmelden
Uw winkelwagenToegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen
Wij adviseren u graag!

Bel ons of mail naar info@denios.be en wij helpen u graag verder.

Ma t/m Do: 08:00 - 17:00 | Vrij: 08:00 – 16:00